Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

ARTIKEL 1  GELDIGHEID VAN DEZE VOORWAARDEN.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door Kozijnzeker B.V., gevestigd te Oss, hierna aangegaan.

1.2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Kozijnzeker B.V. zijn algemene voorwaarden.

1.3 Bijzondere van de voorwaarden van Kozijnzeker B.V. afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4 Indien de wederpartij in zijn aanbod of andere correspondentie met betrekking tot de overeenkomst zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen. Enig andersluidend beding in dergelijke andere voorwaarden doet aan het voorgaande niets af.

1.5 De wederpartij, met wie eenmaal met toepassing van deze algemene voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen haar en Kozijnzeker B.V..

1.6 Kozijnzeker B.V. aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

1.7 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Kozijnzeker B.V. onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden.

1.8 Algemene voorwaarden worden slechts door Kozijnzeker B.V. aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

ARTIKEL 2  AANBIEDINGEN / OFFERTES.

2.1 Aanbiedingen en offertes zijn geheel vrijblijvend en binden Kozijnzeker B.V. op geen enkele wijze, tenzij in de aanbieding of offerte uitdrukkelijk en ondubbelzinnig het tegendeel is bepaald.

2.2 Een aanbieding of offerte is, tenzij anders overeengekomen, geldig gedurende 60 dagen na dagtekening daarvan, waarna deze vervalt.

2.3 Alle aanbiedingen en offertes ten aanzien van aangenomen werk geschieden volgens een gelijktijdig ingediende volledige omschrijving, eventueel met tekening(en).

2.4 Mondelinge aanbiedingen, afspraken of overeenkomsten door Kozijnzeker B.V.  of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door Kozijnzeker B.V.  schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

2.5 De werkzaamheden worden of wel in daggeldwerk (regiewerk) of wel in aangenomen werk uitgevoerd.

ARTIKEL 3  OVEREENKOMST.

3.1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Kozijnzeker B.V., na ondertekening of bevestiging per mail.

3.2 Elke met Kozijnzeker B.V. aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Kozijnzeker B.V. van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Kozijnzeker B.V. zo nodig informatie betreffende hem opvraagt bij derden.

ARTIKEL 4  INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN.

4.1 Op alle door Kozijnzeker B.V. verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kozijnzeker B.V.. 4.2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van Kozijnzeker B.V. en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

4.3 Voor elke strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij Kozijnzeker B.V om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

ARTIKEL 5  VERPLICHTINGEN / RECHT TOT OPSCHORTING VAN KOZIJNZEKER B.V

5.1 Kozijnzeker B.V is verplicht het opgedragen werk overeenkomstig de overeenkomst uit te voeren. 5.2 Kozijnzeker B.V aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud, dat de voor het leent. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van de opgegeven maten, net worden geacht in overeenstemming te zijn met de overeenkomst.

ARTIKEL 6  EXTRA ONVOORZIENE KOSTEN.

6.1 Indien bij sloop- of andere werkzaamheden asbest of andere gezondheidsbedreigende stoffen aanwezig zijn of vrij kunnen komen valt het verwijderen en opruimen daarvan niet binnen de prijsopgave van Kozijnzeker B.V., tenzij de opdrachtgever van te voren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat deze stoffen aanwezig zijn, waarbij dan tevens vermeld moet zijn de hoeveelheden en de locaties van de betreffende stoffen.

ARTIKEL 7  VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER.

7.1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat Kozijnzeker B.V. tijdig en gedurende de looptijd van de overeenkomst de beschikking heeft over:

  1. Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuring in overleg met Kozijnzeker B.V..
  2. Over het terrein c.q. de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd.
  3. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen.
  4. Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie.
  5. Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen in muren enzovoort.
  6. Over veiligheidsmensen bij werkzaamheden aan wegen.

7.2 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas, elektriciteit, opslagruimte voor materialen e.d. ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.

7.3 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zichzelf of een derde heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.

7.4 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Kozijnzeker B.V. voortvloeiende schade en kosten aan de  opdrachtgever in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 8  UITBESTEDING WERK AAN DERDEN.

8.1 Opdrachtgever machtigt Kozijnzeker B.V. om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

ARTIKEL 9  PRIJZEN.

9.1 Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale bepalingen, worden deze prijswijzigingen  door Kozijnzeker B.V. aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

9.2 Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen kunnen door Kozijnzeker B.V. aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

9.3 transactie, hebben beide partijen het recht algehele verrekening te verlangen.

ARTIKEL 10  MATERIALEN. 10.1 Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt. 10.2 Goederen die Kozijnzeker B.V. tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen, kunnen eventueel onder gehoudenheid tot betaling van een redelijke vergoeding. 10.3 Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte enz., geven geen reden tot afkeuring.  Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door Kozijnzeker B.V. geleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

ARTIKEL 11  MEER- EN MINDERWERK.

11.1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

11.2 Meerwerk wordt aan de opdrachtgever in rekening gebracht en  minderwerk strekt in mindering op de hoofdsom.

11.3 Door Kozijnzeker B.V. te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 12  ANNULEREN.

12.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Kozijnzeker B.V. reeds aangeschafte producten c.q. materialen en / of grondstoffen, al dan niet verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan Kozijnzeker B.V.  als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever  is voorts verplicht Kozijnzeker B.V. te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de  opdracht en/of weigering van de goederen.

12.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Kozijnzeker B.V. zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

12.3 omstandigheden zijn nimmer argumenten om gegeven opdrachten te annuleren, tenzij tussen opdrachtgever en Kozijnzeker B.V. schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 13  OPLEVERINGSTERMIJNEN.

13.1 De overeengekomen opleveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige oplevering dient de opdrachtgever Kozijnzeker B.V schriftelijk in gebreke te stellen.

13.2 De opleveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor Kozijnzeker B.V. geen beletselen zijn de uitvoering van het werk ter hand te nemen.

13.3 Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de opleveringstermijnen niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

ARTIKEL 14  OPLEVERING.

14.1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Kozijnzeker B.V. dit de opdrachtgever schriftelijk / mondeling heeft medegedeeld, dan wel de opdrachtgever het aangelegde en of gebouwde in gebruik heeft genomen.

14.2 Indien er een datum voor oplevering is overeengekomen en deze wordt niet gehaald, dan wordt deze automatisch opgeschort indien deze vertraging het gevolg is van overmacht en dit niet aan Kozijnzeker B.V kan worden toegerekend.

ARTIKEL 15  KLACHTPLICHT.

15.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Kozijnzeker B.V. terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. 15.2 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering Kozijnzeker B.V. wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

15.3 Kozijnzeker B.V. dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

15.4 Indien de reclame naar het oordeel van Kozijnzeker B.V. juist is, zal Kozijnzeker B.V.  hetzij een billijke schade vergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen.

15.5 Reclamatie aan het materiaal of veroorzaakte schade door Kozijnzeker B.V. tijdens de montage is te reclameren mits de toleranties in acht worden genomen. Kozijnzeker B.V. zal dan beoordelen of de reclamatie juist is. Indien de reclamatie niet waarneembaar is op een afstand groter of gelijk is aan 3 meter van de schadeplaats dan wordt de schade getolereerd en wordt reclamatie afgewezen.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KOZIJNZEKER B.V.

ARTIKEL 16  AANSPRAKELIJKHEID.

16.1 Buiten hetgeen in deze voorwaarden is vermeld, is Kozijnzeker B.V. niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende en/of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de opdrachtgever als bij derden. In ieder geval is Kozijnzeker B.V. niet aansprakelijk voor (gevolg)schade.

16.2 Kozijnzeker B.V. is niet tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever gehouden, indien zij wegens overmacht niet, niet behoorlijk of niet tijdig heeft kunnen nakomen.

16.3 De aansprakelijkheid van Kozijnzeker B.V. is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering ter zake wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van een vervangende zaak, omzet-en/of winstderving, vertragingsschade en stilstand schade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

16.4 De aansprakelijkheid van Kozijnzeker B.V. kan nimmer het orderbedrag te boven een hoger bedrag wordt uitgekeerd.

16.5 Opdrachtgever zal Kozijnzeker B.V. vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade met, door of in verband met de geleverde zaken.

16.6 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf de schadedatum.

ARTIKEL 17  OVERMACHT.

17.1 Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Kozijnzeker B.V of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Kozijnzeker B.V, ex- en import verboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Kozijnzeker B.V., dan wel in de middelen regelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren door Kozijnzeker B.V. overmacht op, die Kozijnzeker B.V. ontheft van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

17.2 Kozijnzeker B.V. is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

ARTIKEL 18  EIGENDOMSVOORBEHOUD.

18.1 Zolang Kozijnzeker B.V. geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Kozijnzeker B.V.

18.2 Kozijnzeker B.V. heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

18.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

ARTIKEL 19  WANPRESTATIE EN ONTBINDING.

19.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Kozijnzeker B.V. in geval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.

19.2 De in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten heeft Kozijnzeker B.V. eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Kozijnzeker B.V. op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

ARTIKEL 20  BETALING.

20.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na verzenddatum van de factuur.

20.2 Indien betaling in termijnen is overeengekomen dient deze telkens plaats te vinden 15 dagen na de dag waarop Kozijnzeker B.V. de desbetreffende termijnfactuur aan de opdrachtgever heeft toegezonden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

20.3 Kozijnzeker B.V. is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

20.4 Kozijnzeker B.V. is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakte te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

20.5 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 40,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Kozijnzeker B.V. zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

20.6 Kleine maatafwijkingen mogen geen belemmering zijn voor betaling.

ARTIKEL 21  GESCHILLEN.

21.1 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit, een met Kozijnzeker B.V. gesloten overeenkomt naar de keuze van Kozijnzeker B.V. zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch onder exclusieve toepassing van het Nederlandse recht.

21.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.